Интернет-магазин стандартов
Казахстанский институт стандартизации и метрологии
KZRU
Войти
Регистрация
Корзина
выбрано: 0
СТ РК Ақпараттық технологиялар. Қорғауды қамтамасыз ету әдістері ақпараттық технологиялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету құрылымы. 2-бөлім. қамтамасыз ету әдістері

СТ РК Ақпараттық технологиялар. Қорғауды қамтамасыз ету әдістері ақпараттық технологиялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету құрылымы. 2-бөлім. қамтамасыз ету әдістері

Наименование: Технологии информационные. Методы обеспечения защиты структура обеспечения безопасности информационных технологий. Часть 2. Методы обеспечения

Обозначение: СТ РК ИСО/МЭК ТО 15443-2-2007

Категория: СТ РК

МКС: 35.040

Количество страниц: 130

Разработчик: ТОО " Специальное конструкторско-технологическое бюро""Гранит"

Статус: Действует

Дата регистрации: 01.01.2009

Дата действия с: 01.01.2009

Приказ: приказом председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 декабря 2007 г. №691

Язык: Казахский +русский

Аннотация: Егер тўтасымен АКТ ќауіпсіздігін ќамтамасыз етуге бейімдесе, осы стандарт арнайы АТК ќауіпсіздігі їшін арналєан .дістерден басќа, сенім .дістерініѕ жинаєын ќарастырады. Маќсаттардыѕ, .дістердіѕ ќысќаша шолуы, олардыѕ мїмкіндіктерініѕ сипаттамасы, сондай-аќ аныќтамалыќ аќпарат ж.не .дістердіѕ стандарттау аспектілері беріледі. Ќорытќы сенім дегеніміз ґнімге, жїйеге немесе ќызмет кґрсетуге сенім болып табылады. Сондыќтан ќорытќы сенім ґмірлік циклі сатыларындаєы ґнімге, жїйеге немесе ќызмет кґрсетуге .рбір .дісті ќолдану арќылы алынєан сенім жинаєы. Ќол жетімді .дістердіѕ їлкен саны АТК берілген саласы їшін сенімді танылєан ќамтамасыз етуді алу їшін .рбір .дісті ќолдану жґніндегі басшылыќќа ќажеттілікті жасайды

ҚР СТ ИСО/МЭК ТО 15443-2-2007. Ақпараттық технологиялар. Қорғауды қамтамасыз ету әдістері ақпараттық технологиялардың  қауіпсіздігін қамтамасыз ету құрылымы. 2-бөлім. қамтамасыз ету әдістері

Вернуться
Новое поступление
ГОСТ 25185.1-95ГОСТ
ГОСТ ЕН 813-2009 ГОСТ
ГОСТ ISO 16649-1-2021ГОСТ
САС/ИУС 5-2018САС/ИУС
САС/ИУС 4-2018САС/ИУС
САС/ИУС 3-2018САС/ИУС